ژان بدن

ژان بدن

ژان بُدن حقوقدان و فیلسوف سیاسی فرانسوی، عضو پارلمان پاریس و استاد حقوق تولوز در سال‌های 1530 تا 1596 بود. او به دلیل تئوری خود در مورد حاکمیت شناخته شده است. همچنین یک نویسنده تأثیرگذار در علم شیطان شناسی بود.

کتاب های ژان بدن

در باب حاکمیت