محمدرضا آصف شایان

محمدرضا آصف شایان

محمدرضا آصف شایان، متولد مرداد 1353 در تبریز و دارای مدرک دکترای تخصصی قارچ شناسی است. ایشان از سال 1380 با شروع به کار در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، به شکل جدی و تخصصی آغاز به مطالعه تنوع زیستی و تاکسونومی قارچ های ایران نمود. درحال حاضر ایشان به عنوان عضو هیئت علمی و مسئول مجموعه مرجع قارچ های هرباریوم ایران مشغول به فعالیت هستند.

کتاب های محمدرضا آصف شایان

قارچ های ایران


قارچ های سمی ایران 2