ویلما کاستتی

ویلما کاستتی

ویلما کاستتی (1950-2013) نویسنده ایتالیایی متخصص در ارتباطات غیر خشونت آمیز بود (نسخه های Esserci.) وی مدرک آموزشی را در پارما و روانشناسی را در پادوا (دکترا) کسب کرده بود.
وی به عنوان مربی معتبر در ارتباطات غیر خشونت آمیز، در پاریس، ژنو، آلمان و کانادا سخنرانی کرده است.

کتاب های ویلما کاستتی

جینی، قورباغه خوبی باش!


بیشتر بخوانید

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.