آگوست ویلسن

آگوست ویلسن

نمایشنامه نویس آمریکایی بوده است. میراث منثور او مجموعه ای از ۱۰ نمایشنامه با نام دوره پیتزبورگ می باشد که به خاطر دو نمایشنامه از این سری ۱۰ تایی جایزه پولیتزر را بدست آورده است که هر کدام از این جوایز در دهه متفاوتی کسب شده است.

کتاب های آگوست ویلسن

شاهدان


ریشه سیاه مارینی


حصارها


رادیو گلف


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.