مجید اسکندری

مجید اسکندری

مجید اسکندری متولد سال 1351؛ دارای دکترای علوم گیاهی گرایش سیستماتیک گیاهی، و کارشناسی ارشد منابع طبیعی و محیط زیست می باشد.  او اکنون به عنوان محقق گیاهشناس در سازمان تحقیقات کشاورزی مشغول خدمت است. مجید اسکندری در زمینه گیاهان ایران و جهان مطالعات و تالیفات بسیاری داشته و به عنوان مدرس همین سرفصل نیز در موسسه آموزشی و گردشگری ارسباران فعالیت می‌کند.

کتاب های مجید اسکندری

طبیعت گردی با گیاهان ایران


آبشارهای ایران