فدریک رایف

فدریک رایف

فردریک ریف فیزیکدان آمریکایی بود. او استاد ممتاز فیزیک و روانشناسی در دانشگاه کارنگی ملون بود.

کتاب های فدریک رایف

مبانی فیزیک آماری و گرمایی