بی دی کالتی

بی دی کالتی

بی دی کالتی عضو گروه مهندسی متالورژی و علم مواد و نویسنده آمریکایی می باشد.

کتاب های بی دی کالتی

آشنایی با مواد مغناطیسی