ایروینگ اچ شیمز

ایروینگ اچ شیمز

ایروینگ اچ شیمز مهندس مکانیک و نویسنده ایرانی متولد سال 1923 میلادی می باشد.

کتاب های ایروینگ اچ شیمز

استاتیک