امیرحسین میرزابیگی فینی

امیرحسین میرزابیگی فینی

امیرحسین میرزابیگی فینی ، متولد 1356 ، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی و صادرات دارد .

کتاب های امیرحسین میرزابیگی فینی