سایمون ووتون

سایمون ووتون

Simon Wootton، سابقاً یک مشاور در صنعت داروسازی و مدیر عامل یک سرویس مستقل بهداشت روان و اکنون معاون مدیر راه اندازی در NHS منچستر است.

کتاب های سایمون ووتون

تفکر استراتژیک