رنه داوید

رنه داوید

رنه دیوید پروفسور فرانسوی حقوق بود. آثار او به هشت زبان مختلف منتشر شده است. او در نیمه دوم قرن بیستم یکی از نمایندگان کلیدی در زمینه حقوق تطبیقی بود.

کتاب های رنه داوید