نسترن سروی پور

نسترن سروی پور

نسترن سروی‌پور نویسنده ایرانی متولد ۱۳۶۲‏‏‏‏‏‏ می باشد.

کتاب های نسترن سروی پور

سازماندهی پول و سرمایه