جنی راجرز

جنی راجرز

جنی راجرز یکی از باتجربه ترین مربیان انگلیس است. او با موفقیت در صدها نفر از طریق بحران های شغلی مربیگری کرده، مربیان دیگری را آموزش می دهد، به طور گسترده ای در موضوعات شغلی کتاب منتشر می کند و به طور مستمر از رادیو بی بی سی همکاری می کند.

کتاب های جنی راجرز