ایان جفریز

ایان جفریز

ایان جفریز (1964) استاد تربیت بدنی در دانشگاه ولز جنوبی، بریتانیا و یک مربی و نویسنده است که به طور گسترده با چندین سازمان ورزشی حرفه ای کار می کند. او همچنین عضو هیئت مدیره NSCA است. او همچنین سردبیر چندین مجله ورزشی می باشد.

کتاب های ایان جفریز

اصول گرم کردن