رضا شاه نظرنژادخالصی

رضا شاه نظرنژادخالصی

رضا شاه نظرنژادخالصی نویسنده ایرانی متولد ۱۳۷۰ می باشد.

کتاب های رضا شاه نظرنژادخالصی

ژنتیک کلاسیک