دنیل تی ویلینگهام

دنیل تی ویلینگهام

دانیل تی ویلینگهام (متولد 1961) یک روانشناس در دانشگاه ویرجینیا، جایی که او استاد گروه روانشناسی است. تحقیقات Willingham بر کاربرد یافته‌های روان‌شناسی شناختی و علوم اعصاب در آموزش K-12 متمرکز است.
ویلینگهام مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه دوک و دکترای خود را زیر نظر ویلیام کی استس و استفان کوسلین در روانشناسی شناختی از دانشگاه هاروارد دریافت کرد. در طول دهه 1990 و تا اوایل دهه 2000، تحقیقات او بر روی مکانیسم های مغزی که از یادگیری حمایت می کنند، این سوال که آیا اشکال مختلف حافظه مستقل از یکدیگر هستند و چگونه این سیستم های فرضی ممکن است با هم تعامل داشته باشند، متمرکز بود.از سال 2002، ویلینگهام ستون "از دانشمند شناختی بپرس" را برای مربی آمریکایی که توسط فدراسیون معلمان آمریکا منتشر شده است، نوشته است. در سال 2009، او چرا دانش آموزان مدرسه را دوست ندارند، منتشر کرد که پوشش مثبتی در وال استریت ژورنال و واشنگتن پست دریافت کرد.

کتاب های دنیل تی ویلینگهام