دین نام

دین نام

نم نویسنده بیش از 25 کتاب برای کودکان و نوجوانان است. او که قبلاً سردبیری در نیویورک بود، برای یک شرکت تولید سرگرمی برای کودکان کار می کند و می نویسد.

کتاب های دین نام