نهضت نرم افزاری (وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی)

نهضت نرم افزاری (وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی)

آقای علیرضا پورمختار قهرودی مدیر مرکز نهضت نرم‌افزاری (وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی) می باشد.

کتاب های نهضت نرم افزاری (وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی)