کلیم کاشانی

کلیم کاشانی

ابوطالب کلیم همدانی یا ابوطالب کلیم کاشانی از شاعران سدهٔ یازدهم هجری و یکی از بزرگ‌ترین شعرای مشهور زمان خود بود.

کتاب های کلیم کاشانی

بیت ها: کلیم کاشانی


دیوان کلیم کاشانی