جان اسپوزیتو

جان اسپوزیتو

استاد امور بین الملل و مطالعات اسلامی در دانشگاه جرج تاون می باشد. او مدیر مرکز شاهزاده الولید بن طلال برای فهم متقابل مسلمانان و مسیحیان در دانشگاه جرج تاون می باشد. جان اسپوزیتو استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا در زمینه دین و پژوهش های اسلامی و امور بین المللی و همچنین بنیانگذار و سرپرست مرکز شناخت متقابل اسلام و مسیحیت است. اسپوزیتو در زمینه اسلام، اسلام سیاسی و اثرات جریان های اسلامی از شمال آفریقا تا آسیای جنوب شرقی صاحب تخصص است و علاوه بر فعالیت های یاد شده در مراکز متعدد دیگر نیز فعالیت داشته و دارد از جمله مرکز مطالعات مربوط به اسلام و دموکراسی که نایب رئیس آن بوده است. اسپوزیتو سرپرست و سر ویراستار دائرةالمعارف چهار جلدی آکسفورد راجع به جهان اسلام مدرن (۱۹۹۵) تاریخ اسلام آکسفورد (۱۹۹۹)، فرهنگ نامه اسلام آکسفورد و دنیای اسلام گذشته و حال آکسفورد است. او صاحب بیش از ۳۰ کتاب است.

کتاب های جان اسپوزیتو

آینده اسلام


جنبش های اسلامی معاصر


دولت و جنبش های اسلامی معاصر