محبوبه شرفی

محبوبه شرفی

محبوبه شرفی متولد سال 1348، دانشیار گروه تاریخ دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و نویسنده می باشد. او دارای دکتری تاریخ از همین دانشگاه است.

کتاب های محبوبه شرفی

جیرفت نامه