عباس منوچهری

عباس منوچهری

عباس منوچهری باغبادرانی (متولد ۱۳۳۵) پژوهشگر ایرانی حوزه علوم سیاسی و استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس است.او دانش آموخته دوره کارشناسی مدیریت از دانشگاه شیراز در سال ۱۳۵۷، کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تولیدو در سال ۱۳۵۹ و دکتری علوم سیاسی از دانشگاه میسوری و دوره عالی تاریخ فکری از کالج بوستن در سال ۱۳۶۷ است. او همچنین عضو جمعیت توحید و تعاون و نیز استاد دانشگاه مفید است. همچنین وی یکی از اعضای هیئت موسس انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران است.

کتاب های عباس منوچهری