بیتا قلندر

بیتا قلندر

بیتا قلندر مترجم ایرانی متولد سال 1366 می‌باشد.

کتاب های بیتا قلندر

چیزهای کوچکی مثل این ها