نسترن زندی

نسترن زندی

نسترن زندی مترجم ایرانی متولد سال 1351 می باشد.

کتاب های نسترن زندی

شبح آلکساندر ولف


برهوت همدلی


شناخت شرارت بشر


ایوسیف برودسکی