کوروش احمدی

کوروش احمدی

دکتر کوروش احمدی متخصص طب اورژانس و نویسنده ایرانی متولد سال 1357 می باشد.

کتاب های کوروش احمدی