فرانچسکا سایمون

فرانچسکا سایمون

کتاب های فرانچسکا سایمون

هنری زلزله و شپش هایش


هنری زلزله و دندان شیری


هنری زلزله در جشن تولد


هنری زلزله و ماشین زمان


هنری زلزله و عشق فوتبال


هنری زلزله و خانه ی اشباح


هنری زلزله پولدار می شود


بیشتر بخوانید

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.