ندا کاووسی فر

ندا کاووسی فر

کتاب های ندا کاووسی فر

پیراهن بی درز مریم


بیشتر بخوانید

6 دلیل برای خواندن داستان های کوتاه

ضرباهنگ سریع، طرح داستانیِ یک وجهی، و وجود ایجاز از ویژگی های «داستان های کوتاه» هستند