احمد حسن زاده

احمد حسن زاده

کتاب های احمد حسن زاده

خیال باز


مستر جیکاک


آه ای مامان


بیشتر بخوانید

6 دلیل برای خواندن داستان های کوتاه

ضرباهنگ سریع، طرح داستانیِ یک وجهی، و وجود ایجاز از ویژگی های «داستان های کوتاه» هستند