اندرو فلایرآکلند

اندرو فلایرآکلند

 دکتر اندرو فلویر آکلند که در بریتانیا مستقر است، در سطح ملی و بین المللی با دولت ها، مشاغل و گروه های جامعه مدنی کار کرده است.

کتاب های اندرو فلایرآکلند

هنر تاثیرگذاری