پیتر جیلت

پیتر جیلت

پیتر جیلت متولد سال 1929، محقق و استاد دانشگاه غرب استرالیا، سال هاست که در حوزه قصه ها و افسانه ها مطالعه و تحقیق می کند. وی در جست وجوی ساختار قصه شفاهی، به خصوص قصه شگفت و همچنین پیوند میان متن و بافت این قصه ها، از الگوی ولادیمیر پراپ در ریخت شناسی قصه های پریان روسی بهره گرفته و با تعدیل و دستکاری الگوی وی، ساختاری جامع طراحی کرده که به ادعای او، می توان تمام قصه های شفاهی جهان را با آن مطابقت داد.

کتاب های پیتر جیلت

ولادیمیر پر اپ