مونا زارع

مونا زارع

مونا زارع برای اولین بار در سال ۶۹ در تهران چشمش به جمال زندگی روشن شده است. گرافیک خوانده اما عکاسی دوست داشته ولی دست آخر طنز نویس شد. در بی قانون و شهرونگ هنر نمایی کرده. و اولین کتابش را در سال ۹۶ به نشر چشمه سپرده: چگونه با پدرت آشنا شدم؟!

کتاب های مونا زارع

این جا بدون مرد