سهیلا ترابی فارسانی

سهیلا ترابی فارسانی

خانم دکتر سهیلا ترابی فارسانی متولد سال 1343 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد می باشد.

کتاب های سهیلا ترابی فارسانی