افسانه نجم آبادی

افسانه نجم آبادی

افسانه نجم آبادی نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه هاروارد در رشتهٔ مطالعات زنان، جنسیت و تاریخ (به ویژه مطالعات تاریخی در قرن نوزدهم میلادی در ایران) است.افسانهٔ نجم آبادی، نوهٔ نوهٔ شیخ هادی نجم آبادی روحانی تجدد خواهی که در جنبش مشروطه اثر آفرین بوده است می باشد.

کتاب های افسانه نجم آبادی

جریان های پنهان خانوادگی


چرا شد محو از یاد تو نامم


حکایت دختران قوچان


زنان سیبیلو و مردان بی ریش