علی بن موسی ابن سعید مغربی

علی بن موسی ابن سعید مغربی

«ابن سعید مغربی، نورالدین ابوالحسن علی بن ابوعمران موسی ابن محمد بن عبدالملک ابن سعید العنسی مذحجی غرناطی قلعی»، ادیب، شاعر، تاریخ نگار، جهانگرد و جغرافی نویس اندلسی است. وی در سال ۶۱۰ ق در قلعه بنی سعد، در نزدیکی غرناطه، متولد شد. وی را به جهت انتساب به صحابی معروف عمار یاسر، عماری نیز گفته‌اند و گاه عمادی ضبط کرده‌اند.
نسبت قلعی، به سبب زاده شدن او در قلعه بنی سعید، نزدیکی غرناطه، یا اقامت خاندان او از زمان‌های دور در آن مکان بوده است.
ظاهرا او تنها فرزند خاندان بود و از کمال توجه پدر در تربیت و تعلیم برخوردار شد، به قسمی که از آغاز جوانی، شعر می‌سرود و در آن سن، شاعری او مایه شگفتی دیگران بود. از کودکی، با مناقب خانواده آشنا و در مجالس پدر حاضر می‌شد. در غالب سفرهای پدرش، همراه او بود و به این ترتیب بسیاری از مناطق اندلس را دید و با بزرگان علم و ادب آن سامان آشنا شد.

کتاب های علی بن موسی ابن سعید مغربی

خون انار