جون ا پرایس

جون ا پرایس

جون ا.پرایس استاد دانشگاه فلسفه و مطالعات دینی در کالج جامعه Mesa است. او به مدت 35 سال فلسفه را در مقطع کارشناسی ارشد تدریس کرده است.

کتاب های جون ا پرایس

فهم فلسفه 3


فهم فلسفه 2


فهم فلسفه 1