سودابه دیداران

سودابه دیداران

دکتر سودابه دیداران متولد سال 1343، فارغ التحصیل روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۷۷، پایان نامه ی ایشان تحت عنوان “میزان شیوع افسردگی در اختلال وسواسی-اجباری” می باشد.

کتاب های سودابه دیداران