علی دینی ترکمانی

علی دینی ترکمانی

علی دینی ترکمانی متولد سال 1345 تهران، عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی می باشد. وی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه تهران و دکتری اقتصاد در دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های علی دینی ترکمانی