دبیر

انتشارات دبیر

کتاب های انتشارات دبیر

لوکرس بورژیا


۲۰,۰۰۰ تومان

ری بلاس


۱۵,۰۰۰ تومان

رنجبران دریا


۲۰,۰۰۰ تومان

عروس


۲۵,۰۰۰ تومان

شکارگاه


۳۰,۰۰۰ تومان

خودشیفته


۶۵,۰۰۰ تومان

قاتلان


۳۰,۰۰۰ تومان

انگور فرنگی


۱۰,۰۰۰ تومان

مارتین پاز


۹,۰۰۰ تومان

قوزک پا


۳۰,۰۰۰ تومان

راز ادوین درود


۳۵,۰۰۰ تومان

دوریت کوچک


۱۰,۰۰۰ تومان

آرزوهای بزرگ


۳۵,۰۰۰ تومان

شاهزاده و گدا


۱۲,۵۰۰ تومان

گوژپشت نتردام


۱۲,۵۰۰ تومان

شازده کوچولو


۱۲,۵۰۰ تومان

جزیره در آتش


۷,۵۰۰ تومان

سوداگران پوست


۹,۰۰۰ تومان

هدیه هامبالت


۳۵,۰۰۰ تومان

کلّه پوک


۱۲,۵۰۰ تومان

میشل استروگف


۹,۰۰۰ تومان

ابلیس


۵۵,۰۰۰ تومان

روزگار سخت


۷,۵۰۰ تومان

دوئل


۲۰,۰۰۰ تومان

اشعه سبز


۱۲,۵۰۰ تومان

رستاخیز


۴۵,۰۰۰ تومان

گرگ دریا


۱۲,۰۰۰ تومان

قاتلان در آینه


۱۲,۵۰۰ تومان

هیولای دریا


۹,۰۰۰ تومان

مالک دنیا


۷,۵۰۰ تومان

جایزه بزرگ


۷,۵۰۰ تومان

سپید دندان


۹,۰۰۰ تومان

ناپلئونی کوچک


۳۵,۰۰۰ تومان