شهلا انسانی

شهلا انسانی

شهلا انسانی متولد سال 1324، نویسنده و مترجم ایرانی است.

کتاب های شهلا انسانی

کلود ولگرد


تریبوله دلقک شاه


لوکرس بورژیا


آخرین روز یک محکوم


جنگ و صلح (دو جلدی)


شجاعان در اعماق زمین


داستان خسرو و شیرین


داستان رستم و سهراب


داستان های شاهنامه


داستان زال


گشتاسب و ارجاسب


گشتاسب و اسفندیار


گشتاسب و زرتشت


مرگ افراسیاب


نبرد رستم و اسفندیار


هرمزد و بهرام چوبینه


هما و داراب


اسکندر


آموزه های بزرگمهر حکیم


آیین شهریاری انوشیروان


پادشاهی بهرام و نرسی


پادشاهی کیقباد


پادشاهی هرمزد


پایان کار انوشیروان


پایان کار رستم


جنگ بیژن با هومان


جنگ توس با فرود


بیژن و منیژه


جنگ گودرز با پیران ویسه


حماسه آفرینی های رستم


خسرو پرویز و قیصر روم


دارا و اسکندر


داستان ضحاک


داستان فریدون


در سوگ سیاوش


رزم رستم با افراسیاب


زاده شدن کیخسرو در توران


سیاوش و افراسیاب


سیاوش و سودابه


عروج کیخسرو


میکائیل


گشتاسب و اسکندر


پادشاهی کی خسرو


هفت خوان رستم