فصل پنجم

انتشارات فصل پنجم

کتاب های انتشارات فصل پنجم

چشم های ذاتا مشکی


آخن آتن


داستان های جبران خلیل جبران


اجسام


از سرشت و سرنوشت


دیوان کامل فروغ فرخزاد


آن سوی مرز مرگ


تکه های آمریکایی


دور از بودا


پاسپورت


بهشت نیمه کاره


حتی پلاک خانه را


همان گناه همیشه


تقویم گناهان تازه


ساختار نحوی زبان شعر امروز


لیوان شکسته


چرا که نبودی


کلاغمرگی


غمزیستی