فصل پنجم

انتشارات فصل پنجم

کتاب های انتشارات فصل پنجم

نگرانم شاعر باشم


یک آن


کاکتوسکا


ویار زیتون


تهران باید دیوونه می شد


اذان عشق


هذیان


لب تا ابد


عاشقانه هایی در باد


مادر باران


اردیبهشت


ری را برقص


شب های دودی


با باد در موهایت


اندوه پنجره


عطری از پیرهنت می پوشم


بیدار خوابی


سوء زن


از من تا من


آه ری را


آی آدم ها قمر اینجاست


تانکا


رود رود


مرا برای روز مبادا نگه دار


از زخم های تازه خبر داری؟


مرگ معروف


سوال؟


ابریشم و خون


زن های بی دلیل


یه ساعت جهانت رو تعطیل کن


کنار


چه گونگی


جنگ می توانست نام زنی باشد


خواب های قضا شده


چشم های ذاتا مشکی


دیوان کامل فروغ فرخزاد


مبانی ترانه سرایی


قبله مایل به تو


قوی سیاه


کعبه دیوارهای خانه ی توست


سمت مینوها


شهر بند رخت ها


مانیا


بغضی سفالی


به آغوش ترین شکل ممکن


خودسوزی آفتاب


بعد از هزار بغض فرو خورده


جرعه ی آن باده ی بی زینهار


آخرین پناهجو


گره های داستانی موهای تو


جمیله


آغاز راه تو بودم


مرتاضه ی عصر 2020


نور اندیشی


شعرهای یک مرد بیچاره


تنها برف می تواند


صحیح خوانی متون کهن


اوایل


اجسام


دومان


از سرشت و سرنوشت


شجره نامه یک جن


الکنانند الّا لیلا


پایان باز...


دهان کوزه ها را گل گرفتند


عشق باید زنی جوان باشد


هشت


چند سال بعد


اگه عشق منی


اما نه


غزل های عزیزم


جزیره ی لیلی


هیاهوی خاموشی


دیپلماسی در شاهنامه


از مقدمه ها


گندم و سیب و دروغ


زایشمرگ های متن 1


ه دو چشم


کلاغمرگی


حتی پلاک خانه را


کسی که یک نفر را می کشد


یک استکان چای یعنی...


تشریح


گلن


دردانه


از پنجره های بی پرنده


شاخ نامه


آن سوی مرز مرگ


تکه های آمریکایی


هزار و یک شب من


دور از بودا


لورلوژهای پراگ


با شاعران برزیل


زایشمرگ های متن 2


پاسپورت


راویه


من یهودا نبودم


بی من فروغ نخوان


بهشت نیمه کاره


به دنیا اعتمادی نیست


از عشق تا عشق


ضربان


همان گناه همیشه


لیوان شکسته


عسل و فروردین


تقویم گناهان تازه


غمزیستی


چرا که نبودی


شعرهای دیگر


الیمایس


الفبای دنیا


تریبون