فصل پنجم

انتشارات فصل پنجم

کتاب های انتشارات فصل پنجم

تانکا


رود رود


مرا برای روز مبادا نگه دار


از زخم های تازه خبر داری؟


مرگ معروف


سوال؟


ابریشم و خون


زن های بی دلیل


یه ساعت جهانت رو تعطیل کن


کنار


چه گونگی


جنگ می توانست نام زنی باشد


خواب های قضا شده


چشم های ذاتا مشکی


کعبه دیوارهای خانه ی توست


سمت مینوها


شهر بند رخت ها


مانیا


بغضی سفالی


به آغوش ترین شکل ممکن


خودسوزی آفتاب


بعد از هزار بغض فرو خورده


جرعه ی آن باده ی بی زینهار


آخرین پناهجو


گره های داستانی موهای تو


جمیله


آغاز راه تو بودم


مرتاضه ی عصر 2020


نور اندیشی


شعرهای یک مرد بیچاره


صحیح خوانی متون کهن


اوایل


دومان


از سرشت و سرنوشت


دیوان کامل فروغ فرخزاد


مبانی ترانه سرایی


پایان باز...


دهان کوزه ها را گل گرفتند


هشت


چند سال بعد


اگه عشق منی


اما نه


غزل های عزیزم


جزیره ی لیلی


هیاهوی خاموشی


دیپلماسی در شاهنامه


زایشمرگ های متن 1


ه دو چشم


کلاغمرگی


حتی پلاک خانه را


کسی که یک نفر را می کشد


یک استکان چای یعنی...


تشریح


گلن


اجسام


دردانه


شجره نامه یک جن


از پنجره های بی پرنده


شاخ نامه


آن سوی مرز مرگ


تکه های آمریکایی


هزار و یک شب من


دور از بودا


لورلوژهای پراگ


با شاعران برزیل


زایشمرگ های متن 2


پاسپورت


راویه


من یهودا نبودم


بهشت نیمه کاره


از عشق تا عشق


ضربان


همان گناه همیشه


لیوان شکسته


عسل و فروردین


تقویم گناهان تازه


غمزیستی


چرا که نبودی


شعرهای دیگر


گندم و سیب و دروغ


الیمایس


الفبای دنیا


تریبون