فصل پنجم

انتشارات فصل پنجم

کتاب های انتشارات فصل پنجم

آخرین پناهجو


گره های داستانی موهای تو


جمیله


آغاز راه تو بودم


مرتاضه ی عصر 2020


نور اندیشی


شعرهای یک مرد بیچاره


چشم های ذاتا مشکی


صحیح خوانی متون کهن


اوایل


دیوان کامل فروغ فرخزاد


عشق باید زنی جوان باشد


هشت


چند سال بعد


اگه عشق منی


اما نه


غزل های عزیزم


جزیره ی لیلی


دیپلماسی در شاهنامه


زایشمرگ های متن 1


هیاهوی خاموشی


کلاغمرگی


ه دو چشم


حتی پلاک خانه را


گلن


دومان


تشریح


اجسام


از سرشت و سرنوشت


شجره نامه یک جن


دردانه


از پنجره های بی پرنده


آن سوی مرز مرگ


تکه های آمریکایی


هزار و یک شب من


دور از بودا


با شاعران برزیل


زایشمرگ های متن 2


پاسپورت


راویه


من یهودا نبودم


بهشت نیمه کاره


ضربان


همان گناه همیشه


لیوان شکسته


غمزیستی


عسل و فروردین


تقویم گناهان تازه


چرا که نبودی


گندم و سیب و دروغ


الیمایس


الفبای دنیا


تریبون