شفیعی

انتشارات شفیعی

کتاب های انتشارات شفیعی

مرگ نامه


آگوستوس: اولین امپراتور روم


تن آدمی شریف است


ماجرای فتح شام


خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی


رساله الغفران


شاه جهان


سبک شناسی


یونان باستان


روم باستان


شبح بر تخت


محمد (ص)


خرابات


تاریخ تمدن کرد‏‫ 4


اسکندر بزرگ


شناسایی و هستی


امیرخسرو دهلوی


رنسانس ایرانی


فلسفه بحران کرونا


اتیک


ایران باستان


هفتاد و دو ملت


خرمشاه


تیاتر


ایرانشاه


ایندرا


تاریخ تمدن کرد 3


رومئو و ژولیت


عقل در تاریخ


تاریخ تمدن کرد 2


تاریخ تمدن کرد 1


ویرانی عقل


جستاری در فهم بشر