شوند

انتشارات شوند

کتاب های انتشارات شوند

پدیدارشناسی سارتر


ابتذال هایدگر


فراتر از طبیعت


سوسیالیسم قرن بیست و یکم


فلسفه در هفت عبارت


چگونه فوکو بخوانیم


داستایفسکی یا سیل زبان


استعاره و پارادایم های ترجمه


برسون از زبان برسون


کریستوا در قابی دیگر


پساساختار گرایی


فلسفه در جهان اسلام


هایدگر و مرگ


مقدمه ای بر فلسفه ی هایدگر


کدبانوهای کهن


امر غریب


شب بی پایان


هانا آرنت


ژاک دریدا


ازدواج به مثابه ی هنر


ملت هایی بدون ملی گرایی


علیه افسردگی ملی


استقامت؛ کارت پستال های سینما


در ستایش دیگری


در باب ایدئال انسانیت فیخته


برهنگی ها


مانه و ابژه نقاشی


در گفتگو با یونانیان


رویا فانتزی و هنر


گلاسنهایت


الفبای آنارشیسم


فلسفه و اخلاق زیستی


ژیل دلوز


فرهنگ واژگان دریدا


چرا فلسفه اهمیت دارد؟


سرمایه داری و آگاهی طبقاتی


ناخودآگاه


عشق در زمانه ی تنهایی


هنر و آنارشی


فلسفه ی فون تریه


فیلسوفان سینما


هایدگر


زندگی حقیقی


درآمدی بر زیگموند فروید


درآمدی بر ژاک دریدا


امر الهی یونانی


لکان در قابی دیگر


چیزها صرفا هستند


فلسفه سینما


درباره ی اضطراب


پیکاسو در لاپن آژیل


ادبیات فرانسه


در آغاز عشق بود


اسطوره شناسی سفید