سایمون کریچلی

سایمون کریچلی

سیمون کریچلی (Simon Critchley متولد ۲۷ فوریه ۱۹۶۰ در هرتفوردشایر) فیلسوف اهل انگلستان است.

کتاب های سایمون کریچلی

کتاب فیلسوفان مرده


فلسفه ی قاره ای


الفبای ناممکن ها


چیزها صرفا هستند


خیلی کم....تقریبا هیچ


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد