کاظم فیروزمند

کاظم فیروزمند

کاظم فیروزمند متولد 1327 تبریز، مترجمی است که اغلب ترجمه هایش در زمینه فلسفه و تاریخ است. فیروزمند دارای لیسانس ادبیات فارسی است و سال ۱٣۵۶ پس ازخودآموزی زبان انگلیسی ، اولین ترجمه خود را به نام دوزخ ، مجموعه داستان هایی از بورخس آغاز کرد. او برای نشریات سینمایی و ادبی ، مانندرودکی و فردوسی و... ترجمه کرد.مهمترین آثار او عبارتند از: سیر اندیشه در غرب (برنفسکی )، کانت و گوته و روسو (کاسیرر)، زمین می لرزد(مجموعه داستان )، نظر بیگانگی (مارکس )، زندگانی حضرت محمد(ماکسیم ژونسن )، شاخه زرین (جیمز فریند)، ایران بین دو انقلاب (آبراهمیان )، فرهنگ واژه نامه ادبیات و نقد (تدوین )، رومئو و ژولیت (شکسپیر)

کتاب های کاظم فیروزمند

شاخه ی زرین


چهره های تمدن


برآمدن اسلام


آشنایی با کنفوسیوس


آشنایی با شوپنهاور


آشنایی با کانت


آشنایی با مارکس


فرانکنشتاین


ایران بین دو انقلاب


آشنایی با ژان ژاک روسو


سلجوقیان


کریم خان زند


ناسیونالیسم و مدرنیسم


طالبان


پارتیان


وهم و واقعیت


آشنایی با آلن پو


آشنایی با برکلی


آشنایی با دیویی