کاظم فیروزمند

کاظم فیروزمند

کاظم فیروزمند متولد 1327 تبریز، مترجمی است که اغلب ترجمه هایش در زمینه فلسفه و تاریخ است. فیروزمند دارای لیسانس ادبیات فارسی است و سال ۱٣۵۶ پس ازخودآموزی زبان انگلیسی ، اولین ترجمه خود را به نام دوزخ ، مجموعه داستان هایی از بورخس آغاز کرد. او برای نشریات سینمایی و ادبی ، مانندرودکی و فردوسی و... ترجمه کرد.مهمترین آثار او عبارتند از: سیر اندیشه در غرب (برنفسکی )، کانت و گوته و روسو (کاسیرر)، زمین می لرزد(مجموعه داستان )، نظر بیگانگی (مارکس )، زندگانی حضرت محمد(ماکسیم ژونسن )، شاخه زرین (جیمز فریند)، ایران بین دو انقلاب (آبراهمیان )، فرهنگ واژه نامه ادبیات و نقد (تدوین )، رومئو و ژولیت (شکسپیر)

کتاب های کاظم فیروزمند

فرانکنشتاین


ایران بین دو انقلاب


وهم و واقعیت


کریم خان زند


شاخه ی زرین


چهره های تمدن


آشنایی با دیویی


آشنایی با برکلی


آشنایی با کنفوسیوس


آشنایی با ژان ژاک روسو


آشنایی با کانت


آشنایی با مارکس


برآمدن اسلام


آذربایجان و روسیه (1920 - 1905)


مامون خلیفه عباسی


سلجوقیان


طالبان


پارتیان


سی غزل از حافظ


انسان و جامعه


فرهنگ ادبیات و نقد