کاظم فیروزمند

کاظم فیروزمند

کاظم فیروزمند متولد 1327 تبریز، مترجمی است که اغلب ترجمه هایش در زمینه فلسفه و تاریخ است. فیروزمند دارای لیسانس ادبیات فارسی است و سال ۱٣۵۶ پس ازخودآموزی زبان انگلیسی ، اولین ترجمه خود را به نام دوزخ ، مجموعه داستان هایی از بورخس آغاز کرد. او برای نشریات سینمایی و ادبی ، مانندرودکی و فردوسی و... ترجمه کرد.مهمترین آثار او عبارتند از: سیر اندیشه در غرب (برنفسکی )، کانت و گوته و روسو (کاسیرر)، زمین می لرزد(مجموعه داستان )، نظر بیگانگی (مارکس )، زندگانی حضرت محمد(ماکسیم ژونسن )، شاخه زرین (جیمز فریند)، ایران بین دو انقلاب (آبراهمیان )، فرهنگ واژه نامه ادبیات و نقد (تدوین )، رومئو و ژولیت (شکسپیر)

کتاب های کاظم فیروزمند

شاخه ی زرین


فرانکشتاین


کریم خان زند


ایران بین دو انقلاب


آشنایی با آلن پو


آشنایی با برکلی


آشنایی با برتراند راسل


آشنایی با دیویی


آشنایی با ژان ژاک روسو