سازمان مدیریت صنعتی

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

کتاب های انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

اصول اساسی تحلیل افراد


فرهنگ سازمانی


مدل EFQM ویرایش 2020


سرنخ


سود فرای اهداف


اخلاق سازمانی


مدیریت عملکرد


بازآفرینی سازمان


پنجمین فرمان


اصول و فنون مذاکره


بپرس


سازمان چابک


راه استارتاپی


فرمول رهبری


تفکر سیستمی


مدیریت تداوم کسب و کار


جک