سازمان مدیریت صنعتی

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

کتاب های انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

مدل EFQM ویرایش 2020


سود فرای اهداف


سرنخ


حرفه ای مصاحبه کنید


اخلاق سازمانی


استراتژی : نمایی 360 درجه


مدیریت عملکرد


بازآفرینی سازمان


پنجمین فرمان


بپرس


سازمان چابک


راه استارتاپی


نقشه راه تحول دیجیتال


پاداش تحقق استراتژی


فرمول رهبری


90 روز نخست یک مدیر


تحقیق در عملیات نرم


تفکر سیستمی


مدیریت تداوم کسب و کار


ردگیری استراتژی ها


جک