فرهامه

انتشارات فرهامه

کتاب های انتشارات فرهامه

جعبه ی پاندورا


معنای شر


چکاندن دیریا در چشم


آرش کمانگیر


این یک گوشی پزشکی نیست


هنر، سلامت و بهزیستی


نشانه شناسی ایموجی


تاریخ مفهومی


نمادگرایی قومی و ملی گرایی


طبی سازی


گفتمان نوین رنج


قوم پزشکی


انسان شناسی افسردگی


دین مردمی


سرچشمه های خلاقیت


با بیماری در قدرت


مبانی انسان شناسی پزشکی


بیماری و فرهنگ


زبان ادایی و اشاره


مردم گیاه


ما همانی هستیم که می خوریم


عجایب مشرق زمین


دین ملک طاووس


مفهوم تاریخ در مشرق زمین


غذا ی من ، غذا ی تو


لباس من ، لباس تو


خانواده ی من ، خانواده ی تو


خانه ی من ، خانه ی تو


زبان من ، زبان تو


اسطوره ها هشدار می دهند


ادبیات رنج


کلانشهر و فرهنگ


آدم خواران و شهریاران


چیرگی بر آتش


فرهنگ و فاجعه


نوروز


مدرنیته، پزشکی و سلامت


ساختن


مصائب بدن


قومیت و ملی گرایی


معنای بیماری


دیوشناسی ایرانی


فرهنگنامه اسلام


کردها و خاستگاه آنها


افسون گوزن شمالی


درآمدی بر نورومیتولوژی


گاهی برای نا آگاهی


آخرین دست نوشته مانی


بدن اسطرلابی


هرزه نگاری


شکوه ساسانید


خوانش بیماری در بستر اسطوره