هشت

انتشارات هشت

کتاب های انتشارات هشت

مار بت


اعطرافاط


ایدئولوژی چینی


همه پرسی در ایران


طبیبان دشت ناسور


درخت مروارید


واپسین یکاد


رویایی در مه


نام های به پیوست


پسا زبان


تجسم و فضا


سردخانه


بازگشت به هور


تاج بریده خروس


تداعی آزاد


باران


اسب کشی


ایستگاه بعدی


همه سرگشته ایم


ماه بی فروغ


بیوه زن


بر روایت هیچ


زیرا که هم چنان


پوخه های برف


مکاشفاتی در باد


نغمه های روسی


شعر و ضد شعر


شن و زمان


سرباز نامه ها


سنگ نر


آوانتاژ


زنی متولد زمین


گودال


هنوز


خون یک روسری ام


تو را می پیمایم


امپراطوری یک زن


مصدق


دفتری بی نام


در ازدیاد خلاء


در منگنه اندوه


نگاه کاغذی


آخرین نقطه قرن


در پناه زاگرس


در باب بینامتنیت


شاخ بلوطی


تبرهای نامرئی


در گستره ی هفتاد


تعطیلات


خندیدن در برزخ


خونیکا


اشیای خانم ایکس


ایستاده به روشنا


رنگ آخر جنگ ها


سنگ ها و قاشق ها


روشنای آیه تاریک


شادی رقصانی


هاری


تاریخ پیاز


بادها و گشنیزها


ویرانی ات


باجی


نا خوانایی


نقاشعر


گودال ماریانا


مرزهای بعدی


چهار کوارتت


بادبان کوچک


اسیر غیر جنگی


اندوه سفید


در بی کرانگی


شورلت سیاه


زیر درخت سیب


الف _ بابا


دختران سپیدار


برکه های بی ماهی


پشت همین پنجره


با برند زاگرس


ام ات


بی ضمیر


انجماد


جفت شش تا هنوز


ممکن مگر از کدام


ابراهیم


سوکیاس


خاطرات یک زن پزشک


جنون شهری است دارد


خاکستری معلق


بوسه در کابوس


وطن نامرئی


فوگ مرگ


آغاز شدن باران


شاید شبیه زنان


تا زانو در زمانه فرو رفتم


سیاه چون نقره


دوچرخه ی بال دار