قصه های شیرین دلستان و گلستان

قصه های شیرین دلستان و گلستان

دلستان روستایی است در پای "بلند کوه". خاک خوبی دارد. بیش تر مردم در گلستان یا کوزه گرند یا کوزه فروش. بعضی از کوزه های ساخت دلستان، سال هاست که در دورترین جاهای دنیا دست به دست میشود و هنوز مشتری دارد. پشت بلند کوه روستای است بنام.گلستان. مردم گلستان با آب چشمه های جوشان بلند کوه که به سمت روستای شان جاری است, گل پرورش می دهند و از این راه روزگار میگذرانند. دلستان و گلستان مردمانی باصفا و کوشا دارد. با آرزو ها و رسم ها و خوبی ها و بدی های شبیه همه مردم دنیا. قصه ها و غصه های این مردم، خواندنی و ماندنی است.

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر