جایزه ی واتراستونز

جایزه ی واتراستونز

جایزه ی واتراستونز، جایزه ای ادبی است که از سال 2012 شروع به فعالیت کرده است. لیست اولیه ی این جایزه، توسط کتاب فروشان، از بین همه ی طبقه بندی های کتاب و با هر تاریخ انتشاری، تهیه شده و برنده ی اصلی را هیئتی از منتقدین و کارشناسان مشخص می کنند.

کتاب های جایزه ی واتراستونز

استونر


برنده ی جایزه ی واتراستونز سال 2013

معرفی چند اثر
معرفی کتاب استونر
گوهری مورد کم لطفی واقع شده.
People