جایزه ی واتراستونز

جایزه ی واتراستونز

جایزه ی واتراستونز، جایزه ای ادبی است که از سال 2012 شروع به فعالیت کرده است. لیست اولیه ی این جایزه، توسط کتاب فروشان، از بین همه ی طبقه بندی های کتاب و با هر تاریخ انتشاری، تهیه شده و برنده ی اصلی را هیئتی از منتقدین و کارشناسان مشخص می کنند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی واتراستونز

استونر


برنده ی جایزه ی واتراستونز سال 2013

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر