جایزه بهترین داستان آیریش تایمز

جایزه بهترین داستان آیریش تایمز

جایزه ی بهترین داستان آیریش تایمز، جایزه ای ادبی است که توسط روزنامه ی معتبر و شناخته شده ی آیریش تایمز برگزار شده و به اثری تعلق می گیرد که یا داستان آن در ایرلند بگذرد و یا جان مایه و موضوع آن، با این کشور ارتباط مستقیم داشته باشد.

کتاب های جایزه بهترین داستان آیریش تایمز
کتاب شاگرد قصاب

برنده ی جایزه ی بهترین داستان آیریش تایمز سال 1992

معرفی چند اثر
شاگرد قصاب
به شکل شگفت انگیزی بدیع.
Washington Post Book World